הרפורמה במקרקעין

הרפורמה במיסוי מקרקעין החל מ-1.8.2013

מבט קצר לתיקון חוק מיסוי מקרקעין. תיקון זה שינה באופן מהפכני את מודל מיסוי דירת מגורים מזכה. ביום 29.7.13 נכנס לתוקפו החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-2014) התשע"ג- 2013, (להלן: חוק ההסדרים) במסגרתו תוקן חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ד- 1963 (להלן: החוק) וכן תקנות מס רכישה.

להלן השינויים במס שבח אשר נכנסו לתוקף ביום 1.1.2014

* ביטול פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה אחת ל- 4 שנים מכוח סעיף 49ב(1)לחוק. * קביעת תנאים חדשים למסלול הפטור לדירת מגורים יחידה מכוח סעיף 49ב(2) לחוק – א. שהדירה תהיה דירתו היחידה של המוכר. ב. שהדירה לא תחשב כדירה נוספת ולעניין זה החוק החדש מונה ארבעה מקרים בהם דירות שמחזיק בהן המוכר בנוסף לדירת מגוריו היחידה לא ייחשבו כדירה נוספת: · דירה נוספת שחלקו של המוכר בה אינו עולה על שליש. (לעומת המצב הקודם בו דובר על 25%) · דירה נוספת שהושכרה בשכירות מוגנת לפני יום 1/1/1997 · דירה שהתקבלה בירושה ומתקיים סעיף 49ב(5) לחוק- הדירה היא דירתו היחידה של המוריש , היורש הוא בן זוגו או צאצא של המוריש או בן זוגו של הצאצא של המוריש. · דירה שנרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב- 18 החודשים שקדמו למכירה. ג. תנאי נוסף לקבלת הפטור כי למי שיש זכויות באיגוד וכן קיימת דירת מגורים נוספת, עשוי להיחשב כבעל דירה נוספת. ולא ליהנות מהפטור. ד. התנאי שלא מכר בפטור לפי סעיף 49ב(2), בנוסחו החדש, 18 חודשים לפני המכירה. ה. תנאי נוסף לקבלת הפטור להחזיק בדירה 18 חודשים מעת סיום בנייתה כהגדרתה בסעיף 1 לחוק - משמשת או מיועדת למגורים לפי טיבה. חשוב לציין כי הוגבלה הזכאות לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה כך שהפטור יינתן עד לתקרה של 4.5 מיליון ₪ ושווי גבוה יותר - ימוסה. עוד נקבע, לעניין תושבי חוץ כי החל מיום 1 בינואר 2014, תושב חוץ אשר דירתו בישראל אינה דירתו היחידה לא יהיה זכאי לפטור ממס שבח, אלא אם המציא אישור משלטונות המס במדינת המושב כי אין לו דירת מגורים במדינה בה הוא תושב. כמון כן צומצם הפטור ממס שבח בהעברה בין קרובים - בוטל הפטור בהעברה ללא תמורה לאחים/ גיסים למעט אם העברה הינה במתנה ומקורה במתנה או ירושה מהורה. בנוסף, הוגדלו שיעורי מס הרכישה ברכישת דירת מגורים ודירת מגורים יחידה בשים לב להבדלים שבין שיעורי המס בתקופת הוראת השעה ושיעורי המס בהוראת הקבע. בתקופת הוראת הקבע , מיום 1.8.13- 31.12.14 ישולם מס רכישה, בדירת מגורים שאינה דירה יחידה, כדלקמן: עד תקרת שווי של 1,089,350 ₪ -מס בשיעור 5%. לחלק השווי בין 1,089,351 ₪ ובין 3,268,040 ₪ - מס בשיעור 6%. לחלק השווי בין 3,268,041 ₪ -4,500,000 ₪ - מס בשיעור 7%. לחלק השווי שבין 4,500,001 ₪ ל - 15,000,000 ₪ - מס בשיעור 8%. לחלק השווי של 15,000,001 ₪ ומעלה – מס בשיעור10%. בתקופת הוראת הקבע- מיום 1.1.15 ואילך: עד תקרת שווי של 1,055,935 ₪ -מס בשיעור 3.5%. לחלק השווי בין 1,055,936 ₪ ובין 4,500,000 ₪ - מס בשיעור 5%. לחלק השווי בין 4,500,001 ₪ - 15,000 ₪ - מס בשיעור 8% לחלק השווי של 15,000,001 ₪ ומעלה – מס בשיעור10%. ברכישת דירת מגורים יחידה, ישולם מס רכישה כדלקמן: על חלק השווי שעד 1,470,560 ₪- לא ישולם מס. לחלק השווי שבין 1,470,561 ₪- 1,744,270 ₪- מס בשיעור 3.5%. לחלק השווי שבין1,744,271 ₪ - 4,500,000 ₪- מס בשיעור 5%. לחלק השווי בין 4,500,001 ₪- 15,000,000 ₪- מס בשיעור 8%. לחלק השווי שמעל 15,000,000 ₪- מס בשיעור 10%. עוד נקבעה העלאת שיעור מס רכישה ברכישת זכות במקרקעין שאינה למגורים ל-6% ויצירת מנגנון השבה של 1% (שישית) בהתקיים תנאים שנקבעו. החל מ 1.8.14 מי שהוקצו לו זכויות באיגוד מקרקעין יהיה חייב בדיווח ותשלום מס רכישה. בהתאם להוראה מקבילה שנקבעה בפקודת מס הכנסה, על חלוקת ריווחי שערוך במכירה ורכישה רעיוניות של זכות מקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין, שבגינן חולקו רווחי שיערוך בסכום העולה על 1 מליון ₪ ( שיחושב באופן מצטבר מיום רכישתו של הנכס) החברה המחלקת תהא חייבת בדיווח "שומה עצמית" בגין מכירה, תוך 40 יום, ותשלום מס השבח הנגזר מכך. עודכנו התקרות לפטור חד פעמי ממס שבח למשפרי דיור המחליפים שתי דירות קטנות המחליפים בדירה אחת גדולה יותר. תקופת הצינון לדירת מגורים שהמוכר קיבלה במתנה, תהיה 3 שנים, במידה והדירה שימשה דרך קבע למגורי המוכר ו-4 שנים בכל מקרה אחר. מיום 1 באוגוסט 2013 יונהג מנגנון שונה לחישוב השבח הפטור בעסקת קומבינציה. נוספה הקלה בחישוב מס שבח במכירת דירת מגורים מזכה כאשר התמורה הושפעה מזכויות לבנייה נוספת. כמו כן, נעשו שינויים לעניין קיזוז ניכוי במקור בעסקת מקרקעין, דיווח מקוון, וקנס גרעון. * קישורים שימושיים וחשובים בתחום:

- שירות התשלומים הממשלתי אתר התשלומים של לשכת רישום מקרקעין - צפיה בנסחי טאבו.

- מיסוי מקרקעין דע זכויויך וחובותיך מדריך למוכר/ רוכש זכות במקרקעין. יובהר כי האמור לעיל הינו בגדר מסירת מידע כללי ואין לראות בו משום מתן חוות דעת מקצועית או כל תחליף לייעוץ מקצועי. נשמח לעמוד לרשותכם במתן הבהרות והסברים, בכל עניין או שאלה בנושא.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts